EP10

กระต่ายตื่นรู้

EP10

15 ส.ค. 2023

กระต่ายตื่นรู้ EP 10 - รู้เท่าทันสื่อ ไม่หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กินแล้วสูงขึ้นได้จริง การันตีผลลัพธ์
- ยาสีฟันแก้ปัญหาแผลร้อนใน ภายในปากได้
- ผลิตภัณฑ์ชาสมนุไพร ช่วยบารุงไต ฟื้นฟูไตวาย ไตเสื่อม ทุกระยะ

album

0
0.8
1